Chronologický seznam nejdůležitějších milníků historie Novém Veselí od roku 1368.

 • 1368 Mělo dojít k darování vsi Veselí (bohužel nebylo zapsáno)
 • 1377 Jan ml. z Meziříčí daroval svému strýci Janovi st. z Meziříčí ves
  Veselí (k darování mělo dojít již v roce 1368, ale zapsáno později)
 • 1393 Nejstarší zpráva o faře
 • 1446 Městečko získává odúmrtní právo (15. 6. 1446)
 • 1447 Jiří z Kravař a Strážnice prodal tvrz Janu staršímu z Lomnice
 • 1515 Tvrz spolu s vsí zdědil Vilém Meziříčský z Lomnice
 • 1529 Veselí označeno jako městečko
 • 1552 Vytvoření novoveselského statku
 • 1562 Zikmund Helt z Kementů v závěti podstoupil veselský statek
  své druhé manželce Aleně Meziříčské
 • 1563 Obec obdrželo Právo várečné
  (16.5. vydané Zikmundem Heltem na zámku v Meziříčí)
 • 1563 Rozmnožení práv městečka (15.7., Ferdinand I. mění jméno a znak)
 • 1563 Panský pivovar, cechovní i soudní právo s trhy
 • 1563 Název Nové Veselí
 • 1563 Nová pečeť - stříbrná mříž na červeném řetězu,
  kterou dole drželi 2 lvi
 • 1563 Zikmund Helt dává městečku Kněžský rybník za právo várečné
 • 1564 Dokončení zámečku (tvrz) - letopočet v 1. patře
 • 2. polovina 16. století - zbudování Novoveselského rybníka
  - rozloha 87 ha (zbudovaný asi pány z Perštejnů)
 • 1585 Nové Veselí má nejstarší knihu
 • 1589 Ulit zvon Antonínem Vodákem z Nového Veselí (dodnes v kostele)
 • 1592 Polenská vrchnost dala svému poddanému z Velké Losenice pokutu
  za nákup sudu piva z Nového Veselí
 • 1598 Alena Berková z Lomnice potvrzuje městečku privilegium Heltovo
 • 1609 V kostele cínová křtitelnice se staročeským nápisem (v kostele)
 • 1625 Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625
 • 1657 Vyhořelo 14 domů
 • 1662 Nejstarší doklad o škole
 • 1667 Dačicský hejtman Hertlin kontroluje hospodaření
  (stížnosti na kvalitu piva)
 • 1678 Pan Jiří Kryštof Globic se stává pánem Nové Veselí
 • 1680 Komenského mapa Moravy podle rytiny z roku 1627
 • 1680 Barokní kaple sv. Rocha
  (postavena jako ochrana k zažehnání moru)
 • 1698 Tříkamenná čtyřboká Boží muka
 • 1703 Vyhořela celá místní škola
 • 1707 Paní Kinská pronajímá novoveselský statek žďárskému klášteru
  (15. prosince 1707)
 • 1709 NovoVeselské panství začleněno (prodáno) pod žďárský klášter
 • 1742 Mapa Moravy Cóvense a Mortiera
 • 1748 Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748
 • 1745 Zánik novoveselského statku (výmaz z desek u zemského výboru)
 • 1752 zahájení výstavby nového kostela
  (nechal postavit opat žďárského kláštera Bernard z Henetů)
 • 1757 Vysvěcení kostela sv. Václava
  polovina 18. století Seutterova mapa Moravy
 • 1760 Zbourání starého kostela
 • 1766 Postavena dřevěná škola o jedné místnosti (za vyhořelou z 1703)
 • 1784 Postavena výstavná budova poschoďové fary v klasicistním slohu
  (nechal postavit děkan Josef Mareš)
 • 1793 Pustý zámek koupil mlynář Růžička za 116 zlatých
 • 1822 Postavena přízemní škola (dnes je zde sídlo obecního úřadu)
 • 1831 Vyhořelo 70 stavení včetně kostela, fary a školy
 • 1831 Věž kostela o jednu třetinu snížena
 • 1831 Přístavba škola - do patra (dnes je v budově obecní úřad)
 • 1860 Kamenný kříž u kostela
 • 1874 Vznik ochotnického divadla - sehrání první divadelní hry
 • 1891 Založen dobrovolný hasičský sbor
 • 1893 Škola - přístavba patra
  (dnes zde obecní úřad s přístavbou rozsáhlé obřadní síně)
 • 1909 Založení dechové hudby rodinou Vencelidesových
 • 1923 Vznik samostatné tělovýchovné jednoty SOKOL
 • 1925 Pořízení nových zvonů (2 velké zvony zrekvírovány za 1. sv. války)
 • 1926 Zprovozněn lihovar
 • 1926 Zahájení stavby základní školy
 • 1928 Dokončení stavby budovy základní školy a zahájení výuky 1. září
 • 1935 Zahájení stavby sokolovny (20. května)
 • 1936 Otevřena sokolovna (26. července)
 • 1945 Sovětští vojáci vstoupili do obce 10. května 1945
 • 1950 Založení Jednotného zemědělského družstva III. stupně
  (15. září se konala první členská schůze)

 • 1951 Slavnostní ustavující schůze JZD (30. března)
 • 1952 Zahájena stavba Strojní traktorové stanice
 • 1955 Dána do provozu Strojní traktorová stanice (dnes firma ZDT)
 • 1960 Dobudována STS v roce 1960 se zřízením ředitelství podniku
 • 1968 Vychází kniha "Statek Nové Veselí 1"
 • 1968 Vysazena Lípa svobody na počest 50. výročí Československé rep.
 • 1970 Kanalizace obce a vodovod
 • 1971 Vychází kniha "Statek Nové Veselí 2"
 • 1973 Zahájení stavby víceúčelové budovy (požární zbrojnice, pošta)
 • 1977 Otevřena moštárna
 • 1977 Zahájen výkop mateřské skolky
 • 1977 Dokončena víceúčelová budova s poštou a požární zbrojnicí
 • 1977 Sloučení JZD Nové Veselí s JZD Bohdalov
  (vznikl celek JZD Svornost Nové Veselí)
 • 1979 Otevřena mateřská školka (3 třídy + ložnice dne 1. září)
 • 1979 Zahájena stavba rozsáhlé budovy nákupního střediska
 • 1982 TJ Sokol zahájil přístavbu šaten a sprch
 • 1983 V akci "Z" postavena nákupní středisko (Jednota) - slav. otevření
 • 1984 Dokončení a předání do užívání přístavby základní školy (1. září)
 • 1984 Zahájení prací na novém zdravotním středisku
 • 1985 Obcí projel poprvé mezinárodní cyklistcký Závod míru
 • 1986 Čestné uznání rady KNV Jihomoravského kraje za rozvoj obce
 • 1987 Přívalové deště v obci, došlo k zaplavení mnoho sklepů
 • 1988 Otevřena budova zdravotního střediska (kolaudace 27. října 1988)
 • 1988 Přístavba základní školy
 • 1989 Vychází kniha "Z historie Nového Veselí 3"
 • 1990 Vybudování požární nádrže u Zdravotního střediska
 • 1991 Zahájena plynofikace uvnitř obce
 • 1992 Pokácena 100-letá lípa u kapličky (hrozilo rozlomení)
 • 1993 Zrušeno provozování kina
 • 1993 Otevřena nová velká obřadní síň (20.března 1993)
 • 1994 Ostatek sv. Václava byl v neděli 7. srpna uvítán v obci
 • 1994 Kanalizační zběrač
 • 1995 Vybudována čistička odpadních vod
 • 1996 Plynofikace obce
 • 1996 Přes obec firma MTELCOMMS vede optické vlákna pro ČT
 • 1997 Rekonstrukce a oprava SOKOLOVNY
 • 1998 Postaveno Čistírna odpadních vod
 • 1998 Otevřena STK (pro osobní automobily)
 • 1998 Parlamentem ČR potvrzen stávající znak obce, udělen prapor
 • 1998 Rekonstrukce a oprava kostela
 • 1999 Vznik WWW stránek obce (koncem léta: červenec - srpen)
  (zatím na adrese: http://www.mujweb.cz/www/nove_veseli)
 • 1999 Nový hřbitov - slavnostní otevření a vysvěcení (3.9.2000)
 • 1999 Otevřena lékárna - výdejní místo v budově zdravotního střediska
 • 1999 Rekonstrukce mateřské školy
 • 2000 Zaregistrování Internet domény noveveseli.cz (duben)
 • 2000 Uveden do provozu nový hřbitov
 • 2000 Základnová stanice bezdrátového telefonu GSM sítě Paegas v obci
 • 2001 Hasičský sbor ke 110. výročí založení obdržel od obce nový prapor
 • 2001 Postaven bezdrátový uzel Internet sítě firmou MOPOS (3. 8. 2001)
 • 2001 Obecní knihovna byla vybavena 3 počítači a tiskárnou (15. října)
 • 2001 Místní knihovna byla připojena do celosvětové sítě Internet (26.10)
 • 2001 Rekonstrukce střechy Základní školy
 • 2002 Větší požár v areálu Zemědělského družstva (6.3.2002 v 5 hodin)
 • 2002 Základní škola byla připojena do Internetu (zatím jen ISDN - břez.)
 • 2002 LSTM poprvé v obci (celkem 21. ročník)
 • 2002 Připojení Obecního úřadu do Internetu (24.7.2002)
 • 2002 Celostátní přečíslování (0616 se nahrazuje 566)
 • 2002 Oslavy 625 let obce při příležitosti Václavské pouti (28.9.2003)
 • 2003 Mateřská školka je začleněna pod Základní školu (1.1.2003)
 • 2003 Debata k Evropské Unii (23.5.2003)
 • 2003 Referendum o vstupu do Evropské Unie (13.-14.6.2003)
 • 2003 Nová ředitelka Základní školy (1.7.2003)
 • 2003 Vítězství starších žáků na švédském házenkářském turnaji Partille Cup 2003 (6.7.2003)
 • 2003 Opět byla po několika letech uspořádána NECKYÁDA (3.8.2003)
 • 2003 V obci vyrostl 2. bezdrátový uzel Internet sítě - WAA (11.8.2003)
 • 2003 Zahájena výstavba nové spojovací silnice Nové Veselí - Bohdalov
 • 2003 Nové noční venkovní osvětlení kostela sv. Václava (listopad 2003)
 • 2003 V obci zřízen 3. bezdrátový uzel Internet sítě - SATT (19.12.2003)
 • 2003 Kompletní elektronická katalogizace knižního fondu obecní knihovny
 • byla dokončena na podzim 2003 (cca 7000 svazků)
 • 2004 Knihovní katalog je zpřístupněn přes Internet (3.1.2004)
 • 2004 Rekonstrukce chodníků a silnic v obci
 • 2004 Zavedení nového bezdrátového místního rozhlasu
 • 2004 Půjčování knih z knihovny na čárový kód
 • 2004 Rekonstrukce parčíku a vchodu před obecním úřadem
 • 2004 Zřízena samostatná adresa http://knihovna.noveveseli.cz
 • 2004 Zřízena samostatná adresa http://tjsokol.noveveseli.cz
 • 2005 Otevřen Dům klidného stáří
 • 2006 Rekonstrukce silnice, chodníků a parku na náměstíčku
 • 2006 (jaro-podzim) Webkamara sledující život rodinky čápů
 • 2006 Zahájena výstavba multifunkční sportovní haly
 • 2006 Webkamera v přímém sledující výstavbu multifunkční sportovní haly
 • 2006 (od 10.10.2006) Nové Veselí má opět status městyse
 • 2007 Slavnostní otevření nové Sportovní haly a kuželkárny
 • 2007 Setkání měst a obcí, které mají ve svém názvu Veselí
 • 2007 Zateplení obecních bytových jednotek nad mateřskou školou
 • 2007 Kolaudace inženýrských sítí v nové bytové zástavbě za potokem
 • 2008 Setkání rodáků
 • 2008 Rekonstrukce vodovodu v ulici k Újezdu
 • 2008 Zřízení pracoviště CZECH POINT
 • 2008 Oprava kanalizace v ulici Nová
 • 2009 Udělení titulu Ekoškola pro ZŠ a MŠ Nové Veselí
 • 2009 Vybavení posilovny na sportovní hale
 • 2009 Rekonstrukce plynové kotelny v budově ZŠ
 • 2010 Rekonstrukce vodovodu ulice Nová
 • 2010 Nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH
 • 2010 Bezbarierové úpravy v budově ZŠ
 • 2011 Realizace projektu "Separace bioodpadu" - kompostéry a štěpkovač
 • 2011 Rekonstrukce vozovky a chodníků ulice Nová
 • 2011 Realizace hřiště na plážový volejbal
 • 2011 Začalo zasílání informací spoluobčanům i formou SMS a e-mailu
 • 2011 Vyčištění koryta Oslavy a oprava opěrných zdí
 • 2011 Oprava hráze a odbahnění rybníka Hudlík
 • 2012 Realizace energeticko úsporných opatření na budově Mateřské školy
 • 2013 Prezidentem ČR zvolen přímou volbou Miloš Zeman
 • 2013 Přestavba kuchyně a jídelny v Základní škole
 • 2013 Oprava chodníků U Kapličky
 • 2013 Zateplení budovy SDH
 • 2013 Zahájen prodej pozemků v lokalitě Za potokem II.etapa
 • 2013 Oslavy 450 let od udělení práv, znaku a změny názvu městyse.
 • 2014 Rekonstrukce kanalizace od Hudlíka k čističce
 • 2014 Vybudování inženýrsých sítí Za potokem 2.etapa
 • 2014 Opravy chodníků U kapličky a V Ulici
 • 2014 Oprava silnice za ZDV na Vort
 • 2014 Výstavba polních spojovacích cest pod Vortem a na Holetín
 • 2014 Výsadba aleje ovocných stromů u cesty na Vetlu
 • 2014 Prezident a 12 hejtmanů vysadili dubovou alej Petra Vejvody
 • 2014 Zateplení budovy Zdravotního střediska
 • 2015 Rekonstrukce kanalizace v ulici Sportovní
 • 2015 Oprava fasády kapličky a nátěr střechy
 • 2015 Stavební úpravy a přístavba hygienického zázemí SDH
 • 2015 Zateplení budovy DKS
 • 2016 Oprava fasády a výměna oken budovy SDH
 • 2016 Vybudování víceúčelového hřiště u zdravotního střediska
 • 2016 Oprava komunikace v ulici Luční
 • 2016 Oprava chodníků v ulici Bohdalovská
 • 2016 Úprava cesty na Vetli
 • 2017 Oprava komunikací v ulici Potoční
 • 2017 Oprava komunikace na Holetín
 • 2017 Oprava chodníků v ulici Bohdalovská
 • 2017 Provedení sanace požární nádrže
 • 2018 Vybudování dalších hrobových míst a urnových polí na novém hřbitově
 • 2018 Oprava komunikace podél úřadu městyse
 • 2018 Zastřešení tanečního parketu SDH
 • 2018 Opravy chodníků a vstupu do areálu u Sokolovny
 • 2018 Rekonstrukce kanalizace v ulici K Újezdu
 • 2019 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Na Městečku pod kostelem
 • 2019 Oprava komunikace a chodníků Na Městečku pod kostelem
 • 2019 Oprava chodníků v ulici K Újezdu
 • 2019 Výtah na Zdravotním středisku
 • 2019 Veřejné osvětlení LED v části obce
 • 2019 Optické rozvody internetu v části obce
 • 2019 Přemostění obchvatu směrem na Vetli
 • 2019 Bílá stuha v soutěži Vesnice roku 2019
 • 2020 Rekonstrukce chodníku a parkoviště před poštou
 • 2020 Osvětlení na Sportovní hale svítidly LED
 • 2020 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Příčná
 • 2020 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní ke zdravotnímu středisku
 • 2020 Doplnění dvou zvonů do věže kostela sv.Václava
 • 2020 Dokončení obchvatu městyse 
 • 2020 Stezka pod obchvatem podél Oslavy
 • 2020 Zpevnění polní cesty od obchvatu směrem k Rendlíčku
 • 2020 Přístavba 2 učeben a kabinetu v Základní škole


Současným kronikářem městyse, mapující její historii pro budoucí generace
je paní Marcela Vencelidesová, která navázala na dlouholetou činnost paní Smékalové.

23.09.2018

Naše obec leží přímo v hraničním pásmu českomoravského pomezí v místech kudy v dávných dobách vedly významné zemské stezky. Byla to stezka Libicko-Žďárská, o níž se dochovala nejstarší zmínka v listině z roku 1144 z doby panování knížete Vladislava II. Tato stezka spojovala bývalé župní hrady - Čáslavský a Brněnský.

Číst dál...
23.09.2018
 • Románská křtitelnice z původního kostela připomínaného již roku 1393
 • Cínová křtitelnice z roku 1609 umístěná v kostele sv. Václava
 • Barokní kaple sv. Rocha z 1680 Číst dál...
23.09.2018

Chronologický seznam nejdůležitějších milníků historie Novém Veselí od roku 1368.

Číst dál...
23.09.2018

Obec Veselí lze najít např. na těchto historických mapách.

Číst dál...
01.10.2018

Chronologický seznam starostů městyse Nového Veselí od roku 1918.

Číst dál...
02.10.2018

Chronologický seznam správců a ředitelů Základní školy v Novém Veselí od roku 1826.

Číst dál...
Kontakt

Městys Nové Veselí
Na Městečku 114
592 14 Nové Veselí

E-mail: obec@noveveseli.cz
Tel.: 566 667 121
Tel.: 566 667 292
Mobil: 602 946 182

Kde nás najdete
Čapí webkamera

jak triditfond vysocinahavlickuv krajsvazek obci pooslavi

Odběr novinek

Přihlaste se k bezplatnému zasílání novinek z tohoto webu do Vaší e-mailové schránky.

V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných městysem Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkovou organizací mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně budou zveřejňovány v tištěných a elektronických informačních médiích městyse Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizaci. Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.

Textová verze Mapa stránek Prohlášení o přístupnosti